Zásady pro zpracování osobních dat

Správce webových stránek používá vlastní soubory cookie a soubory cookie třetích stran k zapamatování si vašich nastavení, měření provozu, sledování vaší návštěvy na webových stránkách a k tomu, abychom vám předkládali cílené reklamy. Kliknutím na tlačítko „Přijmout“ souhlasíte s tímto používáním souborů cookie. Pokud nechcete přijmout používání souborů cookie, klikněte na tlačítko „Odmítnout“. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že zablokujete používání souborů cookie ve svém prohlížeči nebo kliknete na odkaz na soubory cookie v levém rohu. Další informace o používání souborů cookie jsou k dispozici v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“)

Preambule

Informace obsažené v tomto dokumentu slouží všem fyzickým osobám, které předávají své osobní údaje (dále jen „OÚ“) ke zpracování a uchovávání společnosti:

Mevia Marketing s.r.o., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno-Štýřice, IČO 29264766

a fyzickým osobám

Libor Tušar, Severní 1020, 664 42 Modřice, IČO 70454663

Jakub Novák, Gen. Sázavského 125, 281 63 Kostelec n. Č. lesy, IČO 88070221

coby společným správcům webových stránek www.mevia.cz jakožto správcům osobních údajů (dále jen „Správce“).

 

I.
Rádi bychom Vás ujistili, že Správce věnuje maximální možnou pozornost zabezpečení Vašich OÚ. Kromě nařízení (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) se řídíme platnými zákony České republiky.

Veškeré údaje, které Správce shromažďuje, zpracovává pouze pro odůvodněné účely, po omezenou dobu a s využitím maximální možné míry zabezpečení.

 

II.
Ochrana OÚ nejen našich zákazníků, ale i příjemců, dodavatelů, partnerů a samozřejmě zaměstnanců, je naší prioritou. V souvislosti s Nařízením GDPR Vám níže přinášíme zásady zpracování OÚ.

 

III.

Podnikáme patřičné kroky, abychom zabránili neoprávněnému přístupu k datům, k jejich neoprávněným úpravám, zveřejnění nebo zničení. Přístup k vašim OÚ mají pouze ty osoby, které tyto informace potřebují ke splnění vašeho požadavku nebo k poskytnutí služby.

 

IV.

Zpracováváme následující OÚ:

 1. a) identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel, a vaše funkce v organizaci, pokud zastupujete právnickou osobu;
 2. b) kontaktní údaje, jimiž se rozumí OÚ, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa;
 3. c) údaje o objednaných službách;
 4. d) údaje o vašem chování na webu, včetně případů, zejména služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie (viz dále) a obdobných technologií pro identifikaci zařízení.

 

V.

Vaše OÚ nepředáváme nikomu mimo země EU.

Pokud dochází z naší strany k předávání vašich OÚ, pak jen externím smluvním partnerům, se kterými máme uzavřeny smlouvy o zpracování OÚ, a ve kterých jsou veškerá práva a povinnosti velmi podrobně uvedena.

Vaše OÚ předáváme pouze externímu účetnímu zpracovateli, případně pak správním orgánům v rámci plnění zákonných povinností Společnosti coby daňového subjektu (v případě kontroly ze strany těchto správních úřadů) anebo osobám poskytujícím Správci serverové, webové, cloudové nebo IT služby.

 

VI.

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:

 1. a) bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo
 2. b) na základě vašeho souhlasu.

Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem našeho webu, nebo s námi máte uzavřenou smlouvu či u nás objednáte službu.

 

VII.

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich OÚ, máte také vy při zpracování vašich OÚ určitá práva. Mezi tato práva patří:

 1. Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše OÚ získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. Pokud si však nejste jistí, které OÚ o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda OÚ, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto OÚ. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných OÚ.

 1. Právo na opravu

Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že OÚ, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

 1. Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše OÚ vymazali. Vaše OÚ bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • vaše OÚ již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u OÚ, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo
 • domníváte se, že námi prováděné zpracování OÚ přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše OÚ. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich OÚ je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků.

 1. Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování OÚ. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich OÚ a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování OÚ musíme omezit když:

 • popíráte přesnost OÚ, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;
 • vaše OÚ zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli);
 • vaše OÚ již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
 • vznesete námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich OÚ omezit.
 1. Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy.

 1. Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování OÚ, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše OÚ zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

 1. Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše OÚ zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

VIII.

Po vaší první návštěvě stránek www.mevia.cz odešle náš server na váš počítač malé množství dat a uloží je tam. Při každé další návštěvě stránek pak prohlížeč tato data pošle zpět serveru. Tomuto malému souboru se říká „cookie“ a je to v podstatě krátký textový soubor, obsahující specifický řetěz znaků s jedinečnými informacemi o vašem prohlížeči. Cookies využíváme k tomu, abychom zlepšili kvalitu našich služeb a lépe porozuměli tomu, jak lidé používají naše stránky. Proto máme v cookies uloženy preference uživatelů a s jejich pomocí sledujeme uživatelské trendy a to, jak se lidé na našich stránkách chovají a jakým způsobem si je prohlížejí.

Většina prohlížečů je nastavena tak, aby cookies přijímala. Vy ale máte možnost nastavit si prohlížeč tak, aby cookies blokoval nebo aby vás o zaslání cookies informoval. Je ale třeba mít na paměti, že bez cookies některé služby nebo funkce nemusí správně fungovat.

 

IX.

Remarketing je způsob cílení reklamy na uživatele, kteří již dříve naše stránky navštívili. Stačí na web přidat speciální kód, ten uživatele při návštěvě označí pomocí cookies a reklamní systém si ho tak zapamatuje. Příslušnou reklamu mu pak zobrazuje na dalších webech zapojených v obsahové síti. Prodejci (jakožto třetí strany), včetně Googlu, využívají cookies pro zobrazování inzerátů, které odpovídají tomu, co na našich stránkách při své předchozí návštěvě lidé hledali. Pro tyto účely se ve chvíli, kdy navštívíte naše stránky, vytvoří cookies třetí strany – poskytovatele reklamy. Pokud uživatelé nechtějí, aby Google tyto cookies využíval, lze se od zobrazování personalizovaných reklam odhlásit na stránce Google advertising podkout page. Od zobrazování personalizovaných reklam jiných společností se můžete odhlásit na stránce Network Advertising Initiative opt-out page.

 

X.

Prosíme, veďte v patrnosti, že uvedené Zásady ochrany OÚ se mohou čas od času změnit. Očekáváme, že většina těchto změn bude menšího rozsahu, ale některé změny mohou být významnějšího charakteru. Bez ohledu na rozsah změn vás o nich budeme na této stránce informovat, v případě významnějších změn bude i toto upozornění výraznější.

 

V Praze dne 13. 1. 2020.

 

Máte zájem o spolupráci? Potřebujete poradit?

Napiště nám s čím bychom Vám mohli pomoci. Rádi zašleme cenovou nabídku.

  Vaše jméno

  Váš e-mail

  Telefon